PRÁVNE UPOZORNENIE 
WEBOVÝCH STRÁNOK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA 

 

Vydavateľ  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Zjednodušená akciová spoločnosť so základnym kapitálom 22 987 907,05 EUR 
Sídlo na adrese 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE 
RCS Nanterre B 319 137 576
DPH v rámci Spoločenstva: FR42319137576 
Tel: +33 (0) 5 63 58 88 00
E-mail: contact.aderma@pierre-fabre.com

Riaditeľ vydavateľstva  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Vývojár
SMILE  Zjednodušená akciová spoločnosť so základnym kapitálom 814 314 EUR. 88 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers-sur-Seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Hosting
PLATFORM.SH  Zjednodušená akciová spoločnosť so základnym kapitálom 510 747,00 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paríž 
RCS Paris B 521 496 059
Tel: +33 (0)1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Poďakovanie 
Dizajn, tvorba: WIDE Dizajn, redakčný obsah, fotografie/video: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA

 

ČLÁNOK 1 – ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK 

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je definovať podmienky používania a prístupu na webové stránky LABORATOIRES A-DERMA (ďalej len „LABORATOIRES A-DERMA“), značky patriacej spoločnosti PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (ďalej len „PFDC“), ktoré používatelia (ďalej len „používatelia“) akceptujú výlučne používaním týchto webových stránok.

 
Ak s nimi používatelia nesúhlasia, spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA ich požiada, aby opustili webové stránky. 

VOP podliehajú francúzskym zákonom a môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Používanie a prehliadanie webových stránok je obmedzené na osobné a nekomerčné účely. 

Používateľ sa vo všeobecnosti zaväzuje, že nebude používať webové stránky alebo ich časti na nezákonné účely (napr. porušenie autorských práv) alebo v rozpore s týmito VOP. 

Návštevou webových stránok používateľ súhlasí s dodržiavaním VOP v znení, v akom sú zobrazené v deň ich prečítania. 

VOP sú vymáhateľné voči každému používateľovi, ktorý má prístup k webovým stránkam. 
 
ČLÁNOK 2 – POPIS WEBOVÝCH STRÁNOK 
Prístup na webové stránky je možný len online na tejto adrese:

Prístup na webové stránky je možný len online na tejto adrese:
https://www.aderma.sk a len pre používateľov žijúcich na Slovensku.

Tieto webové stránky boli vytvorené s cieľom poskytnúť vám informácie o spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA (súbory s produktmi, poradenské listy, súťaže, newslettery atď.) a tiež plne predstaviť rôzne produktové rady spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA. Webové stránky obsahujú nezmluvné informácie o spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA s cieľom popísať všetky jej produkty, avšak bez zámeru ponúknuť priamy nákup produktu alebo služby (ak nie je výslovne uvedené inak) (ďalej len „služby“). 

Ak máte menej ako šestnásť (16) rokov, vyhlasujete, že ste boli svojimi rodičmi alebo zákonnými zástupcami splnomocnení poskytnúť spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA svoje osobné údaje na prístup na webové stránky a na prijímanie oznámení zasielaných spoločnosťou LABORATOIRES A-DERMA. 

Webové stránky plne financuje PFDC. Tieto webové stránky nepredstavujú zmluvnú ponuku a neobsahujú žiadnu formu reklamy.

Vzhľadom na to, že webové stránky sa aktualizujú s ohľadom na všetky činnosti, môže sa stať, že niektoré nové informácie, služby alebo oznámenia už nebudú v čase distribúcie platné alebo budú jednoducho neaktuálne. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nemôže zaručiť, aj keď vynakladá potrebné úsilie, že všetky informácie a služby na webových stránkach sú úplne aktuálne. 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nezaručuje presnosť a úplnosť informácií a služieb na webových stránkach. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA vykoná príslušné opravy. Poskytované informácie a služby mohli byť aktualizované aj v čase medzi ich zobrazením používateľom a okamihom, keď sa o nich používateľ dozvedel. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA žiadnym spôsobom neručí za to, že tieto informácie sú správne, úplné alebo aktuálne. 

Používateľ je plne zodpovedný za používanie webových stránok. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nezodpovedá za výsledky získané po použití týchto webových stránok. 

Ak nie je výslovne uvedené inak, na akúkoľvek novú funkciu, ktorá zlepšuje alebo rozširuje jednu alebo viac existujúcich služieb, alebo na akúkoľvek novú službu zavedenú spoločnosťou LABORATOIRES A-DERMA, sa vzťahujú VOP. 
Používatelia súhlasia s tým, že služba sa im poskytuje „tak, ako je“. Používatelia sa zaväzujú používať webové stránky v súlade s účelom popísaným v týchto VOP, neodchyľovať sa od účelu webových stránok a nesnažiť sa používateľov presmerovať na inú službu. 

ČLÁNOK 3 – PODMIENKY PRÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY 
3.1. Na prístup k webovým stránkam musí mať používateľ hardvérové a softvérové zručnosti potrebné na používanie internetu. Na prístup k webovým stránkam prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilného telefónu (ďalej len „zariadenie“) musí mať používateľ prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, telefónnemu predplatnému umožňujúcemu prístup na internet z počítača/tabletu/kompatibilného mobilného zariadenia, ako je smartfón (IOS, Android), pripojenie WAP, pripojenie WiFi a/alebo pripojenie 3G/4G. 

Používateľ berie na vedomie, že pri používaní webových stránok sa naďalej uplatňujú podmienky zmluvy s jeho poskytovateľom širokopásmového pripojenia/telefonických služieb. Používateľ sám znáša všetky náklady na používanie webových stránok, ktoré môže poskytovateľ vyžadovať v súvislosti s prístupom k internetovým službám, t. j. WiFi, WAP a/alebo 3G/4G. 
Používateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do riadneho fungovania webových stránok, serverov, sietí a/alebo nebude upravovať, prispôsobovať, nabúravať webové stránky a/alebo modifikovať aplikácie alebo webové stránky tretích strán akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť škody spojené s webovými stránkami. 

Používateľ si je vedomý obmedzení a limitov internetových a telekomunikačných sietí, a preto sa zaväzuje: 
• chrániť svoje zariadenie pred akoukoľvek formou vírusu, pokusom o vniknutie, neoprávneným prístupom a/alebo použitím tretími stranami; 
• zabezpečiť podmienky inštalácie, prevádzky a údržby svojich zariadení, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webových stránok. 

3. 2. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV 
Používaním webových stránok používatelia súhlasia s tým, že sa zdržia: 
• používania webových stránok alebo služieb na politické činnosti, propagandu alebo prozelytizmus; 
• odvádzania webových stránok od ich účelu; 
• vykonávania nezákonných činností, vrátane porušovania práv držiteľov textov, fotografií, obrázkov, videí atď.; 
• propagovania alebo nabádania iných používateľov, aby používali akékoľvek iné služby, či už konkurenčné alebo nie; 
• akýchkoľvek narušovania prevádzky webových stránok; 
• porušovania práva duševného vlastníctva; 
• porušovania platných zákonov a predpisov. 

Používatelia majú zakázané: 
• sťahovať, odosielať, posielať e-mailom alebo inak prenášať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, ohrozujúci súkromie iných, nenávistný, rasistický alebo inak nevhodný; 
• prezerať, zobrazovať, sťahovať alebo prenášať akýkoľvek obsah, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi krajiny, v ktorej sa webové stránky prezerajú, najmä s ohľadom na právo duševného vlastníctva; 
• pokúšať sa uviesť ostatných používateľov do omylu privlastnením si mena alebo názvu spoločnosti iných osôb, najmä vydávaním sa za zamestnanca, moderátora, sprievodcu alebo hostiteľa, alebo pobočku PFDC a LABORATOIRES A-DERMA; 
• sťahovať, zobrazovať, posielať e-mailom alebo inak prenášať akýkoľvek obsah vrátane počítačových vírusov alebo akéhokoľvek iného kódu, súboru alebo programu, ktorý je určený na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo telekomunikačného nástroja; 
• sťahovať, zobrazovať, posielať e-mailom alebo inak prenášať obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, právo duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné vlastnícke právo (ďalej spoločne len „práva“) patriace iným osobám; 
• zasahovať do normálneho priebehu dialógov, zvyšovať rýchlosť posúvania obrazovky, a zabrániť tým používateľom sledovať a písať text dialógu, alebo vykonávať akúkoľvek činnosť s podobným rušivým účinkom, ktorá používateľom bráni komunikovať v reálnom čase; 
• narúšať alebo zasahovať do služby, serverov, sietí spojených so službou alebo odmietať dodržiavať požadované podmienky, postupy, všeobecné pravidlá alebo regulačné ustanovenia vzťahujúce sa na siete spojené so službou; 
• akýmkoľvek spôsobom obťažovať iného používateľa alebo viacerých používateľov; 
• zhromažďovať a uchovávať akékoľvek osobné údaje alebo informácie týkajúce sa iných používateľov. 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA alebo akákoľvek osoba alebo subjekt určený spoločnosťou LABORATOIRES A-DERMA je oprávnený odstrániť alebo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje podmienky týchto a/alebo platných predpisov a/alebo ktorý je inak nevhodný. 
Používatelia tiež berú na vedomie, že pri používaní služieb alebo webových stránok musia používať zdravý úsudok a znášať všetky súvisiace riziká. 

ČLÁNOK 4 – INFORMÁCIE UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH 
4.1. Informácie o produktoch a službách 
Ak nie je uvedené inak, prípravky a služby prezentované na webových stránkach predstavujú všeobecnú prezentáciu sortimentu prípravkov LABORATOIRES A-DERMA. Tieto informácie sa poskytujú len na informačné a nezmluvné účely. 

4.2. Používanie rád uvedených na webových stránkach 
V rámci webových stránok sú používateľom sprístupnené informácie. Týmto ustanovením nie je dotknutý prevod akýchkoľvek vlastníckych práv týkajúcich sa predmetných informácií. Používateľom sa udeľuje iba licencia na zobrazenie a používanie týchto informácií, a to nevýhradne a pre ich súkromné účely. Používateľom sa preto zakazuje kopírovať alebo reprodukovať všetky informácie alebo ich časť akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu, či už existujúcom alebo budúcom, prekladať informácie do iného jazyka alebo ich upravovať. 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame dôsledky a/alebo škody vyplývajúce z chybných alebo nabúraných informácií. Okrem toho spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nepreberá záväzok plniť, ale skôr záväzok poskytovať informácie a rady, ktoré budú vydané používateľom. 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA neposkytuje žiadnu výslovnú ani nepriamu záruku a nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie týchto informácií alebo rád. Tieto informácie sa poskytujú len na informačné účely. 
Akékoľvek ďalšie informácie a/alebo otázky môžete zaslať na túto adresu:
E-mailom: ADERMA.CZ@pierre-fabre.com  Poštou: A-DERMA - Informační servis, Kolbenova 1021/9, Praha 9 - Vysočany. 
 
ČLÁNOK 5 – ZVEREJŇOVANIE ONLINE HODNOTENÍ A RECENZIÍ POUŽÍVATEĽOV 
Webová lokalita poskytuje používateľom možnosť identifikovať sa a používať službu online hodnotenia a recenzie na uverejňovanie hodnotení a recenzií (ďalej len „hodnotenia/recenzie“) prípravkov spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA. Zamestnanci spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA/PFDC ani žiadnej z jej dcérskych spoločností nemajú právo zverejňovať svoje hodnotenia/recenzie na webovej stránke. 
 
Každý používateľ je zodpovedný za svoje vlastné hodnotenie/recenziu. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nemôže niesť zodpovednosť za hodnotenia/recenzie poskytnuté používateľmi. 
 
5.1. Podmienky pre zadávanie hodnotení/recenzií 
Uverejnením hodnotenia alebo recenzie na webovej lokalite používatelia vyhlasujú a zaručujú, že: 
• hodnotenie/recenzia je v súlade s VOP a dodržuje platné právne a regulačné požiadavky; 
• napísali hodnotenie/recenziu sami, nevydávali sa za inú osobu, nepoužili falošnú e-mailovú adresu a neuviedli falošné informácie o pôvode svojho hodnotenia/recenzie; 
• hodnotenie/recenzia je ich originálnym dielom a neporušujú práva duševného vlastníctva tretích strán; 
• akýkoľvek zverejnený obsah je pravdivý a presný. 
 
Používatelia ďalej vyhlasujú a zaručujú, že nebudú zadávať žiadny obsah:
• ktorý by ich mohol identifikovať (napr. nepoužijú svoje celé meno, ale len krstné meno alebo „pseudonym“); 
• zahrňujúci informácie (vrátane cien) o konkurentoch spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA alebo ich výrobkoch (vrátane iných výrobcov a/alebo distribútorov a/alebo dodávateľov kozmetických výrobkov a výrobkov súvisiacich s krásou/zdravím vlasov); 
• ktoré nesúvisia s výrobkami LABORATOIRES A-DERMA uvedenými na webových stránkach; 
• za ktoré dostane od tretej strany akúkoľvek kompenzáciu; 
• ktoré by sa mohli považovať za reklamný alebo propagačný materiál alebo inú formu navádzania; 
• s informáciami odkazujúcimi na iné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla; 
• zahŕňajúce počítačový vírus alebo akýkoľvek iný potenciálne škodlivý alebo poškodzujúci súbor alebo návod na vytvorenie takéhoto vírusu, programu alebo súboru; 
• ktorý by mohol byť považovaný za hanlivý, výhražný, urážlivý, zraňujúci, zlomyseľný, podnecujúci k násiliu alebo nenávisti, vulgárny, obscénny alebo akýmkoľvek spôsobom porušujúci súkromie alebo práva duševného vlastníctva; 
• ktorý by sa mohol považovať za žiadosť o diagnózu alebo radu týkajúcu sa zdravotných, psychologických, právnych, finančných alebo podobných problémov. 
 
5.2. Kontrola, zverejňovanie a úprava hodnotení a recenzií 

  • Charakteristiky kontroly 
  • Pre všetky publikácie vydávané spoločnosťou LABORATOIRES A-DERMA. 
  • Najneskôr do dvoch (2) mesiacov od dátumu vytvorenia príspevku používateľom. 
  • Odmietnutie uverejnenia 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie akéhokoľvek hodnotenia/recenzie, ktoré podľa jej vlastného uváženia porušuje podmienky stanovené v článku I. 

 
Okrem toho si spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA vyhradzuje právo nezverejňovať: 
- duplicitný obsah; 
- recenzie napísané v inom jazyku, ako je jazyk webových stránok; 
- akýkoľvek nezrozumiteľný obsah (najmä obsah s náhodnými znakmi a reťazcami slov). 
 
- uverejnené hodnotenia/recenzie 
 
Hodnotenia/recenzie zverejnené po moderácii budú na webovej stránke viditeľné tri (3) roky. Na konci tohto obdobia si spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA uchová hodnotenia/recenzie počas troch (3) rokov. 
Hodnotenie/recenzia sa po odoslaní používateľom nemení. 
 
5.3. Duševné vlastníctvo 
Používatelia týmto udeľujú spoločnosti PFDC a jej pridruženým spoločnostiam a spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA bezodplatnú, neodvolateľnú, nevýhradnú, celosvetovú licenciu na akékoľvek hodnotenie/recenzie, ktoré používatelia uverejnia na webových stránkach, na obdobie troch (3) rokov od dátumu uverejnenia hodnotenia/recenzie, s povolením reprodukovať, zastupovať, používať, kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, začleňovať do iných diel, distribuovať (vcelku alebo čiastočne) a inak využívať a/alebo začleňovať takýto obsah do akýchkoľvek iných médií, nosičov alebo technológií. 
Používatelia týmto berú na vedomie, že PFDC, ako aj jej pobočky a LABORATOIRES A-DERMA môžu prekladať a zverejňovať ich hodnotenia/recenzie na svojich zdieľaných a budúcich stránkach sociálnych médií (bez toho, aby bol tento zoznam úplný: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat atď.) a akékoľvek zahraničné verzie ich webových stránok vrátane webových stránok partnerov/distribútorov. 
Používatelia sú týmto informovaní, že takéto publikácie môžu obsahovať ich meno (alebo pseudonymy, ako sa odporúča vyššie) použité na uverejnenie ich hodnotenia/recenzie. Používatelia týmto súhlasia s tým, že ich hodnotenia/recenzie sa môžu používať v spojení so značkou LABORATOIRES A-DERMA a súvisiacimi logami spojenými so značkou LABORATOIRES A-DERMA a za podmienok uvedených v tomto odseku. 
 
5.4. Kontakt 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa výrobkov LABORATOIRES A-DERMA alebo ich používania sa môžu používatelia obrátiť na spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA na tejto adrese:  ADERMA.CZ@pierre-fabre.com. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA si vyhradzuje právo postúpiť váš názor svojmu oddeleniu služieb zákazníkom. 
 
ČLÁNOK 6 – ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI 
6.1 ZODPOVEDNOSŤ 

Používatelia sú plne zodpovední za používanie webových stránok. Používatelia sa zaväzujú používať webové stránky v súlade s ich účelom. 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA zaručuje používateľom pokojné používanie webových stránok a najmä zaručuje, že webové stránky neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán a že ich obsah je originálny. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA zaručuje, že webová stránka je v súlade s platnými francúzskymi právnymi predpismi a platnými priemyselnými normami pre webové stránky. 

Používatelia sa zaväzujú, že nebudú dobrovoľne ani nedobrovoľne zavádzať vírusy, chyby alebo súbory akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli narušiť fungovanie webových stránok. V takom prípade by prevzali výhradnú zodpovednosť. 
V duchu úcty ku všetkým môže spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA podniknúť právne kroky proti používateľom, ktorí sa správajú zlomyseľne. 
Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že si je plne vedomý vlastností a obmedzení internetu a najmä to, že prenos údajov a informácií na internete sa vyznačuje len relatívnou technickou spoľahlivosťou a že sa pohybuje v zdieľaných sieťach s rôznymi vlastnosťami a technickými možnosťami, ktoré v určitých časových obdobiach rušia alebo znemožňujú prístup. 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z pripojenia k webovým stránkam alebo jej používania používateľom. 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nezodpovedá za chyby, opomenutia, vírusy ani za výsledky, ktoré môžu byť získané nesprávnym používaním služieb alebo informácií na webovej stránke. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA je viazaná len jednoduchým záväzkom finančných prostriedkov. 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA ani jej riaditelia či zamestnanci nenesú zodpovednosť: 
- za akúkoľvek škodu spôsobenú pripojením, prístupom alebo používaním webových stránok; 
- za akékoľvek škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku prehliadania webových stránok alebo používania služieb, ktoré sú na nich k dispozícii; 
- za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania webových stránok, najmä za prevádzkové, finančné alebo obchodné straty alebo stratu údajov v akomkoľvek informačnom systéme, a to aj v prípade, že spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA je vedomá možnosti vzniku takýchto škôd. 

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za stratu informácií/služieb alebo za akékoľvek zhoršenie informácií/služieb v súvislosti s touto službou. Žiadne informácie alebo služby poskytované na týchto webových stránkach nemožno považovať za záruku. 
V súlade s platnými právnymi alebo regulačnými predpismi spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nenesie zodpovednosť za žiadne škody, najmä, ale nie výlučne, za stratu zisku, zákazníkov, údajov, nehmotného majetku, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku používania alebo nemožnosti používania webových stránok a všeobecne za akékoľvek udalosti súvisiace s webovými stránkami a/alebo webovými stránkami tretích strán. 

6.2. ZMENA ALEBO UZAVRETIE WEBOVÝCH STRÁNOK 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA sa snaží, aby bola webová stránka prístupná 7 dní v týždni, 24 hodín denne, ale nie je k tomu nijako zaviazaná. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA preto môže prerušiť prístup, najmä z dôvodu údržby a aktualizácie. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nijako nezodpovedá za tieto prerušenia a následky, ktoré z nich môžu vyplynúť pre používateľov alebo tretie strany. 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA si vyhradzuje právo zmeniť alebo vymazať webové stránky bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti. Vymazanie alebo zmena webových stránok nemôže v žiadnom prípade odôvodniť osobitnú náhradu škody pre používateľa alebo pridelenie náhrady škody a úrokov. 

6.3. ZÁRUKY  Používatelia berú na vedomie a výslovne súhlasia s tým, že: 
• webové stránky a služby používate na vlastné nebezpečie. Služba sa poskytuje v stave, v akom je, a je prístupná podľa jej dostupnosti. Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku týkajúcu sa kvality a kompatibility služby pre konkrétne použitie a neporušenia pravidiel používania služby jej používateľmi (tento zoznam nie je úplný). 

• spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA nezaručuje, že webové stránky a/alebo služby splnia ich očakávania, že budú neprerušované, efektívne, bezpečné alebo bezchybné, že výsledky, ktoré sa dosiahnu používaním služieb, budú presné alebo spoľahlivé, že kvalita akýchkoľvek služieb, informácií alebo akéhokoľvek iného materiálu získaného prostredníctvom služby bude spĺňať ich očakávania alebo že akékoľvek chyby v použitom softvéri budú odstránené. 

• akýkoľvek materiál stiahnutý alebo získaný akýmkoľvek iným spôsobom počas používania tejto služby sťahujete na vlastné nebezpečie. Používatelia sú výlučne zodpovední za akékoľvek poškodenie svojho počítača alebo stratu údajov v dôsledku stiahnutia takéhoto materiálu. 

ČLÁNOK 7 – DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO  Ak nie je v tomto článku uvedené inak, všetky prvky uvedené na webových stránkach (najmä text, údaje, databázy, grafika, logá, značky, názvy, animácie, obrázky, videá, zvuky, softvér a všetky ostatné prvky) sú chránené pred zneužitím (ďalej len „prvky“) a sú výlučným vlastníctvom spoločností PFDC a LABORATOIRES A-DERMA a/alebo tretích strán, ktoré im udelili licenciu, a podliehajú francúzskemu a medzinárodnému autorskému právu a vo väčšom rozsahu právu duševného vlastníctva. 

Tieto prvky sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi, databázami, obchodnými tajomstvami a/alebo inými právami duševného vlastníctva. 
Všetky práva na reprodukciu, zobrazovanie a verejnú komunikáciu sú vyhradené vrátane vizuálnych, fotografických, ikonografických a iných zobrazení. Reprodukcia celých webových stránok alebo ich častí v akomkoľvek elektronickom formáte je prísne zakázaná s výnimkou výslovného súhlasu šéfredaktora. 

Značky a logá použité na webových stránkach sú patentované; ich reprodukcia by predstavovala porušenie práv. Všetky práva na používanie sú vyhradené. V súlade s článkom L. 122-4 zákonníka duševného vlastníctva je akékoľvek zobrazenie alebo reprodukcia, ktorá nie je výslovne povolená, či už vcelku alebo čiastočne, za každých okolností nezákonné a predstavuje porušenie, ktoré sa trestá podľa článku L. 335-2 a nasledujúcich častí zákonníka duševného vlastníctva. 

Používateľ nesmie predávať, kopírovať, prenajímať, uvádzať na trh, prenášať, postupovať alebo inak ďalej poskytovať, upravovať, prispôsobovať webové stránky, spájať ju úplne alebo čiastočne s iným softvérom, prekladať, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať akýkoľvek softvér alebo akúkoľvek funkciu odvodenú z webovej lokality bez výslovného písomného súhlasu šéfredaktora webových stránok.

Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA udeľuje používateľovi bezplatnú, nevýhradnú, neprenosnú, osobnú licenciu obmedzenú na jeho súkromné použitie na prístup, používanie a prezeranie webových stránok a jej prvkov. Toto právo sa udeľuje výlučne na osobné, súkromné a nekomerčné použitie a pod podmienkou zachovania všetkých upozornení týkajúcich sa reprodukcie a práv duševného vlastníctva. Z tohto dôvodu je používateľom zakázané kopírovať alebo reprodukovať všetky prvky alebo ich časti akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu, existujúcom alebo budúcom, prekladať prvky do akéhokoľvek iného jazyka alebo upravovať prvky. 

Akékoľvek iné použitie prvkov je prísne zakázané a predstavuje porušenie ustanovení zákona duševného vlastníctva. 

ČLÁNOK 8 – OSOBNÉ ÚDAJE 

 

Pre viac informácií o ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV na webových stránkach, LABORATOIRES A-DERMA vyzýva používateľa, aby si pozrel tieto informácie: https://www.aderma.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov


ČLÁNOK 9 – HYPERLINKY 

Používateľ je informovaný, že spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA môže poskytovať odkazy na webové stránky a/alebo aplikácie, ktoré môžu, ale nemusia patriť do skupiny Pierre Fabre. Tieto webové stránky a/alebo aplikácie sú nezávislé od našich webových stránok. 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA neupravuje ani nekontroluje zdroje a obsah týchto webových stránok ani ich prepojenia s inými webovými stránkami a/alebo aplikáciami. 
Odkazy na tieto webové stránky a/alebo aplikácie v žiadnom prípade neznamenajú, že spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA ich potvrdzuje, podporuje alebo súhlasí s obsahom týchto webových stránok a/alebo aplikácií, a už vôbec nie s ich prípadným používaním. 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA preto nenesie zodpovednosť za obsah, produkty, služby, reklamu, súbory cookies alebo iné prvky týchto webových stránok, ako aj za akékoľvek preukázané alebo údajné straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania takýchto informácií, služieb alebo údajov dostupných na týchto webových stránkach a/alebo v súvislosti s nimi. 

Hypertextové odkazy sa môžu na webových stránkach vytvárať len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti LABORATOIRES A-DERMA. Všetky žiadosti o povolenie by sa mali zasielať na túto adresu: contact.aderma@pierre-fabre.com 
ČLÁNOK 10 – ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 
Pre viac informácií o používaní súborov cookies na webových stránkach LABORATOIRES A-DERMA vyzýva používateľa, aby si pozrel tabuľku súborov cookies na tejto adrese: https://www.aderma.fr/fr-fr/politique-de-confidentialite 

 
 ČLÁNOK 11 – NEPLATNOSŤ A ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ  Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným v dôsledku zmeny právnych predpisov, nariadení alebo súdneho rozhodnutia, nemá to vplyv na platnosť a dodržiavanie ostatných ustanovení VOP. 
Skutočnosť, že sa niektorá strana nemôže odvolávať na niektoré z ustanovení VOP, neznamená, že sa vzdáva svojho práva odvolávať sa na tie isté ustanovenia neskôr. 
 
ČLÁNOK 12 – RÔZNE USTANOVENIA  Ak niektoré ustanovenie týchto VOP stratí platnosť alebo sa ukáže, že obsahuje medzeru, toto ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré sa mu najviac približuje z hľadiska právneho výkladu. 
Používatelia vyhlasujú a potvrdzujú, že si prečítali VOP a že používanie webových stránok predstavuje ich úplný a bezpodmienečný súhlas so všetkými VOP. 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa VOP alebo akýchkoľvek otázok či pripomienok k webovým stránkam alebo používateľskému účtu môžu používatelia písať na túto adresu: ADERMA.CZ@pierre-fabre.com.  
 
ČLÁNOK 13 – ZMENA VOP 
Spoločnosť LABORATOIRES A-DERMA môže VOP kedykoľvek zmeniť. Používatelia budú o týchto zmenách informovaní. Akékoľvek používanie webových stránok po oznámení zmeny predstavuje súhlas s VOP. V takom prípade sa uplatňujú VOP platné na webových stránkach v deň ich použitia používateľom. V prípade nesúhlasu so zmenami VOP používateľ súhlasí s tým, že nebude mať prístup na webové stránky.
V prípade prekladu VOP je platná a použiteľná len francúzska verzia. 

ČLÁNOK 14 – PLATNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÉ SÚDY  Tieto VOP sa riadia francúzskym právom. 
Každý spor, ktorý vznikne v súvislosti s VOP, bude predmetom mediácie pred súdnym alebo rozhodcovským konaním. V prípade neúspešnej mediácie sa spor postúpi na príslušný francúzsky súd. 

späť na začiatok