ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SKUPINY PIERRE FABRE

Ďakujeme vám za návštevu našich webových stránok. Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov našich zákazníkov a používateľov je pre nás v spoločnosti Pierre Fabre najvyššou prioritou.
Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje sa zhromažďujú pri návšteve a používaní našich webových stránok a ako sa spracúvajú.

 

1. KTO SME?

Prevádzkovateľom týchto webových stránok (ďalej len „webové stránky“) je spoločnosť Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 Place Abel Gance 92 100 Boulogne (ďalej len „Pierre Fabre“ alebo „my/naše/nás“), ktorá spravuje všetky osobné údaje, ktoré od vás môžu byť zhromaždené na webových stránkach na účely uvedené nižšie.
Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznámili sa s podmienkami spracovania vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok. Upozorňujeme, že spoločnosť Pierre Fabre môže tieto zásady kedykoľvek aktualizovať. Na tejto stránke sa zobrazí dátum poslednej aktualizácie. Preto vám odporúčame, aby ste sa na stránku pravidelne vracali.

 

2. INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

V závislosti od služieb, ktoré využívate na našej webových stránkach, a od volieb, ktoré urobíte pri nastavovaní svojho zariadenia (najmä súborov cookie a iných sledovacích zariadení), osobné údaje, ktoré sa vás týkajú (ďalej len „vaše osobné údaje“) a ktoré o vás spoločnosť Pierre Fabre zhromažďuje a spracúva, predovšetkým:

Údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali do formulára (odber newslettera, kontakt, účasť v propagačnej kampani (súťaže, hry, prieskumy)), vrátane vášho

mena a priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu narodenia, pohlavia, poštovej adresy a ďalších informácií o vás, ktoré môžu byť poskytnuté ako súčasť žiadosti (ktoré môžu zahŕňať informácie týkajúce sa vášho zdravia a pohody).

Údaje generované vaším prehliadačom, ktoré náš server automaticky zhromažďuje pomocou „súborov cookies a iných sledovacích zariadení“:

Informácie o navštívených stránkach: názov domény, dátum, čas a trvanie návštevy, navštívené stránky a videá, reklamy, na ktoré ste klikli.

Informácie, ktoré sa týkajú konkrétne vás: vaša IP adresa (umiestnenie vstupného bodu siete; typ prehliadača, operačný systém).

Automaticky zhromaždené osobné údaje nepoužívame na to, aby sme sa vás snažili identifikovať a nespájame ich so žiadnymi z vyššie uvedených podrobných osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. 

Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán (napr. z profilov na sociálnych sieťach, ak ste pripojení k svojmu účtu a profilu na sociálnej sieti).

 

3. ÚČELY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nižšie je uvedený prehľad účelov, na ktoré používame vaše osobné údaje, a dôvodov, prečo ich potrebujeme spracúvať.

ÚČELY SPRACOVANIA 

PRÁVNY ZÁKLAD PRE NAŠE SLUŽBY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Odpovedanie na vaše otázky zaslané e-mailom, prostredníctvom kontaktných formulárov a v chate

Náš oprávnený záujem

Aby sme vám pomohli nájsť obchod alebo predajné miesto, ktorá je najbližšie k vašej polohe

Pre štatistické analýzy

Pokiaľ nevznesiete námietku, ako je uvedené nižšie v časti „Vaše práva“ a „Súbory cookies“, aby sme lepšie pochopili vaše preferencie prostredníctvom analýzy vášho správania na našich webových stránkach a ponúkli vám prípravky alebo služby, ktoré viac zodpovedajú vašim záujmom

Aby sme lepšie vyhoveli vašim potrebám ponukou produktov alebo služieb, ktoré sú viac prispôsobené vašim záujmom

Pre zasielanie informácií o našich ponukách, novinkách a podujatiach (newslettery, pozvánky a iné publikácie)

Váš výslovný súhlas

Aby sme mohli nahlásiť príslušným orgánom akékoľvek problémy súvisiace s používaním našich výrobkov

Naše právne povinnosti

 

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov, sú označené hviezdičkou na rôznych stránkach nášho webu, kde sa zhromažďujú.

Ak sa rozhodnete nevyplniť tieto povinné polia, je možné, že nebudeme môcť spracovať vašu žiadosť a/alebo vám poskytnúť požadované prípravky a služby. Ostatné osobné údaje sú čisto dobrovoľné a umožňujú nám lepšie vás spoznať a podľa toho zlepšiť našu komunikáciu a služby.

 

4. ZVEREJŇOVANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme súčasťou globálnej skupiny Pierre Fabre Group a z času na čas možno budeme musieť poskytnúť vaše osobné údaje tejto skupine na vyššie uvedené účely.
Môžeme tiež vymenovať externých poskytovateľov služieb (ktorí budú pracovať podľa našich pokynov), aby nám pomohli poskytovať vám informácie, prípravky alebo služby, riadiť a spravovať naše podnikanie alebo spravovať a zlepšovať naše webové stránky. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany potrebovať prístup k vašim osobným údajom.
Ak sa vaše osobné údaje prenášajú mimo EHP (Európsky hospodársky priestor) iným spoločnostiam skupiny Pierre Fabre alebo poskytovateľom služieb, podnikneme kroky na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany vašich osobných údajov, ako keby boli uchovávané v EHP, a to aj uzatvorením zmlúv o prenose údajov na základe zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ako sú schválené štandardné zmluvné doložky, ktoré sa môžu aktualizovať alebo revidovať, alebo iných mechanizmov prenosu, ako sú prípadné rozhodnutia o primeranej ochrane, záväzné podnikové pravidlá alebo zmluvy schválené orgánmi EÚ na ochranu údajov.
Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať tretím stranám v rámci skutočného alebo potenciálneho predaja spoločnosti Pierre Fabre alebo akéhokoľvek majetku, ktorý vlastníme my alebo naše pridružené spoločnosti, pričom osobné údaje našich používateľov môžu byť jedným z odovzdaných aktív.
Budeme tiež reagovať na žiadosti o informácie, ak to vyžaduje zákon alebo ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na splnenie súdneho konania, súdneho príkazu, žiadosti regulačného orgánu alebo iného právneho alebo správneho konania voči nám.

 

5. VYHĽADÁVANIE ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI

Ak nám to zákon umožňuje a s vaším súhlasom, ak sa to vyžaduje, môžeme s vami komunikovať elektronickými prostriedkami, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách. Ak sa chcete odhlásiť zo zasielania marketingovej komunikácie, použite odkaz „Odhlásiť sa“ uvedený v našich e-mailoch alebo pošlite textovú správu STOP na uvedené číslo, prípadne nás kontaktujte priamo na adrese „Kontaktujte nás“ a my vám prestaneme zasielať komunikáciu.

 

6. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo všeobecnosti uchovávame vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené.
Vaše osobné údaje uchovávame na dobu nevyhnutnú na spravovanie nášho vzťahu s vami.
Vaše osobné údaje však budeme uchovávať na účely priameho marketingu po dobu troch rokov od dátumu vašej poslednej interakcie s nami, ak nie ste zákazníkom, a po dobu, kým s vami budeme v kontakte prostredníctvom našich propagačných aktivít, ak ste zákazníkom, pokiaľ proti tomu nevznesiete námietku pri obdržaní niektorej z našich marketingových správ.
IP adresy zhromaždené na bezpečnostné účely sa neuchovávajú dlhšie ako 10 dní.
Záznamy o pripojení, ktoré sa zhromažďujú s vaším súhlasom prostredníctvom súborov cookies a iných sledovacích zariadení používaných na našich webových stránkach, sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi a predpismi maximálne trinásť (13) mesiacov. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Súbory cookies“ nižšie.
Možno budeme musieť uchovávať vaše osobné údaje vo forme archívu aj po uplynutí nižšie uvedenej lehoty, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo aby sme mohli preukázať jedno z našich práv, ak to vyžaduje príslušná premlčacia lehota.

Keď už vaše osobné údaje nie sú potrebné na uvedené účely alebo archiváciu vyplývajúcu z našej zákonnej povinnosti alebo premlčacej lehoty, zabezpečíme ich úplné zničenie alebo anonymizáciu.

 

7. EXTERNÉ ODKAZY

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Keďže spoločnosť Pierre Fabre nekontroluje a nezodpovedá za ich vlastné postupy ochrany údajov, odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán. Tieto zásady sa vzťahujú výlučne na osobné údaje zhromaždené na našich webových stránkach alebo v priebehu našej činnosti.

 

8. VAŠE PRÁVA

V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi niektoré alebo všetky nasledujúce práva:

 • Získať kópiu svojich osobných údajov s informáciami o tom, ako a na akom základe sa spracúvajú;
 • Opraviť nepresné osobné údaje (vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov);
 • Vymazať vaše osobné údaje, ak to umožňuje právny základ pre ich zhromažďovanie. Okrem toho sa toto právo môže v niektorých prípadoch uplatniť len vtedy, ak osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
 • Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak:
  • Presnosť osobných údajov je spochybnená;
  • Spracovanie je nezákonné, ale vy namietate proti vymazaniu osobných údajov;
  • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale stále sú potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku;
 • Požiadať o prenositeľnosť vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte tretej strane (alebo vám), ak spracovanie odôvodňujeme vaším súhlasom alebo plnením zmluvy s vami;
 • Získať alebo si pozrieť kópiu príslušných opatrení prijatých na prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie;
 • Odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (ak je takéto spracovanie založené na vašom súhlase) bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred odvolaním spracovania;
 • Poskytnúť všeobecné alebo konkrétne pokyny, ako spracúvať a používať vaše osobné údaje po vašej smrti;
 • Okrem vyššie uvedených práv máte právo namietať proti akémukoľvek spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je odôvodnené oprávnenými záujmami spoločnosti Pierre Fabre vrátane profilovania (na rozdiel od vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy s vami).

Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.
Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených údajov v časti „Kontaktujte nás“.

Vezmite prosím na vedomie, že môžeme požadovať preukázanie totožnosti a vyhradzujeme si právo účtovať poplatok, ak to zákon umožňuje, napríklad ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Budeme sa snažiť odpovedať na vašu žiadosť v rámci všetkých platných lehôt.

 

9. SÚBORY COOKIES

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré môžu byť umiestnené na pevnom disku vášho zariadenia alebo na serveri webovej lokality. Súbory cookies používame na získanie niektorých z vyššie uvedených automaticky zhromažďovaných informácií. Súbory cookies nemusíte akceptovať. Okrem toho si môžete vybrať, ktoré súbory cookies chcete prijať, a to tak, že zmeníte nastavenia prehliadača na neprijímanie súborov cookies. Samozrejme, že môžete namietať proti ich prítomnosti a odmietnuť ich alebo ich odstrániť. Na tento účel ich môžete zo svojho zariadenia vymazať na stránke nápovede svojho prehliadača alebo sa brániť registrácii „súborov cookies“ vypnutím tejto funkcie vo svojom prehliadači.

 

10. TYPY SÚBOROV COOKIES, KTORÉ POUŽÍVAME

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov súborov cookies na rôzne účely: tieto súbory sú známe ako nevyhnutné súbory cookies, výkonnostné súbory cookies, marketingové súbory cookies a funkčné súbory cookies. Niektoré súbory cookies môžu poskytovať tretie strany na zabezpečenie ďalších funkcií našich webových stránok. Tieto súbory sú uvedené nižšie.

 

 

11. MAZANIE SÚBOROV COOKIES

Ak odmietnete súbory cookies, nebudeme vo vašom zariadení ukladať žiadne ďalšie súbory cookies okrem funkčných súborov cookies uvedených vyššie (vrátane súborov cookies, ktoré si pamätajú, že si neželáte ukladať žiadne súbory cookies pri návšteve webových stránok).
Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť niektoré súbory cookies, ovplyvní to príslušné funkcie alebo služby na našich webových stránkach.

 

12. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, aby odrážali zmeny v zákonoch a/alebo našich postupoch ochrany osobných údajov.

 

13. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov na tejto adrese: dpofr@pierre-fabre.com Naposledy zmenené: 01/09/2022

späť na začiatok